BAPTISM SUNDAY

Sunday, April, 11, 2021
10:00 AM 3650 N 67th Street, Kansas City, KS