BAPTISM SUNDAY

Sunday, August, 8, 2021
10:00 AM 3650 N 67th Street, Kansas City, KS